1. مجتمع صنايع لاستيك يزد

32. مجتمع پتروشيمي خارك

2. شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

33. مركز تحقيقات مخابرات

3. بانك رفاه كارگران

34. موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي

4. مركز جهاني علوم اسلامي قم

35. گمرك ج.ا.ا.

5. وزارت كار وامور اجتماعي

36. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

6. موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي

37. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان

7. وزارت امور خارجه ج.ا.ا

38. وزارت صنايع و معادن

8. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

39. سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي

9. سازمان جنگلها و امور مراتع، خاك و جنگلهاي خارج از شمال كشور

40. شركت راه آهن ج.ا.ا

10. شركت سهامي شيلات ايران

41. وزارت راه و ترابري

11. سازمان مديريت منابع آب ايران

42. مركز تحقيقات فرش دستباف

12. سازمان بيمه خدمات درماني

43. نيروهاي انتظامي ج.ا.ا

13. مركز آمار ايران

44. بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

14. سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

45. دانشگاه تربيت مدرس

15. بانك ملي ايران

46.شركت برق منطقه اي زنجان

16. سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

47. بانك كشاورزي

17. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

48. سازمان بهزيستي كل كشور

18. مركز سنجش از دور ايران

49. وزارت امور اقتصادي و دارايي

19. سازمان تحقيقات و اموزش جهاد كشاورزي

50. شركت فرودگاههاي كشور

20. سازمان آب و برق خوزستان (نيروگاه زرگان)

51. دانشگاه تربيت مدرس

21. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران

52. موسسه مالي و اعتباري قوامين

22. مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه بسيجيان

53. جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

23. موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو

54. مركز تحقيقات و پژوهشهاي ناجا

24. سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي

55. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

25. بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

56. بانك مسكن

26. مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

57. شركت توانير

27. موسسه تحقيقات و آموزش مديريت

58. شركت سهامي مديريت منابع آب ايران (وزارت نيرو)

28. وزارت امور اقتصادي و دارائي

59. شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

29. بانك كشاورزي

60. بانك تجارت

30. شركت مديريت شبكه برق ايران

61. استانداري تهران

31. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

62. شركت سهامي مديريت منابع آب (وزارت نيرو)

تاريخ آخرين به روز رساني : خرداد84

 

Copyright © 2007 .All Rights Reserved . www.impsc.ac.ir | Terms of Use webmaster@impsc.ac.ir